Изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд

29.11.2017

Обявление

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1710-C01

„Нови възможности за  повишаване на здравословните и безопасни условия на труд в Рубелла Бюти АД“

 

Процедура за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

 

Описание на предмета на процедурата:

 

  Строително-монтажни работи за изграждане на автоматична пожарогасителна инсталация в складови помещения, в производствена база в гр. Рудозем в 6 зони, с обща площ на складовите помещения 4155кв.м 

 

Дата на публикуване: 29.11.2017г.

 

Срок за подаване на оферти: 06.12.2017г.

 

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата

 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстванекликнете тук