Проект за 390 700 лева стартира Рубелла Бюти АД

19.05.2017

 


     

 

РОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1710-C01

„Нови възможности за повишаване на

здравословните и безопасни условия на труд в

Рубелла Бюти АД“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

       На 19.05.2017 година Рубелла Бюти АД, стартира проект на стойност 390 700 лв., от които европейско финансиране 332 095,00лв и 58 605.00 – национално, по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Проектът „Нови възможности за повишаване на здравословните и безопасни условия на труд в  Рубелла Бюти АД“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Неговата продължителност е 12 месеца и има за основна цел подобряването на качеството на работните места и повишаване на производителността на труда в "Рубелла Бюти" АД чрез подобрена организация на работа, осигурени добри и безопасни условия на труд. Основната цел на проекта ще бъде постигната чрез реализацията на следните дейности:

-        подобряване на качеството на работните места чрез разработване и внедряване на стратегия за управление на човешките ресурси, повишаване на производителността и запазване на доходите на заетите лица.

-        осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на рисковете чрез закупуване на висококачествено специално работно облекло и лични предпазни средства;

-        изграждане на пожарогасителна инсталация и вентилация с термо помпи вода-вода, съгласно предписанията на Служба "Трудова медицина".

Цялостният резултат от приключването на проекта ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила и респективно на нейната конкурентоспособност. Ще се подобри качество на предлаганите услуги, а съответно и конкурентоспособността на "Рубелла Бюти" АД.