Информация за сключен договор

27.05.2013

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще
 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, «РУБЕЛЛА БЮТИ» АД, със седалище в гр. Рудозем, ул. „Освобождение“ №3, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. «Златен рог», № 20-22, тел.: 02/962 74 65, факс: 02/962 74 67, интернет адрес : www.rubella.eu, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0349 съм провел процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект :

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана едноканална машина за разфасовка на паста за зъби, снабдена със система за управление на дозирането, модулна конструкция за настройка и почистване от ABL фолио – 2 бр. и Автоматизирана високоскоростна двуканална машина за разфасовка на паста за зъби, снабдена със система за управление на дозирането, модулна конструкция за настройка и почистване от ABL и PBL фолио – 2 бр.“ 


С Решение/Заповед № 8 от 26.02.2013г.  е определен за изпълнител следния кандидат:  „МЕХАТРОНИКА“ АД, гр. Габрово, ул. „Райко Даскалов“, №7